Gemeente

Zo thuis mogelijk, als het thuis niet meer lukt

De Gezinsparaplu vervult een belangrijke rol bij de transformatiedoelen van de gemeenten voor de Jeugdzorg: zo lichte hulp als mogelijk en zo thuis mogelijk en zo zwaar als nodig.

Helaas kunnen niet alle kinderen optimaal thuis opgroeien bij hun ouders. Dan doen we het uiterste om ervoor te zorgen dat het kind wel zo thuis mogelijk kan opgroeien, in verbinding met de ouders. Een pleeggezin als dat mogelijk is en als de problematiek wat complexer is een gezinshuis.

De Gezinsparaplu is er om te voorkomen dat het in het pleeggezin ook niet meer lukt

Het is ontzettend belangrijk dat het uiterste gedaan wordt, zodat het kind kan blijven wonen in het pleeggezin waar hij als eerste terecht is gekomen. Soms gaat het daar echter niet goed en dan is een doorplaatsing  naar een andere plek, vaak een woongroep, nodig. Dit kan traumatische gevolgen hebben voor het kind en die werken vaak een leven lang door. De ervaring voor pleegouders om voor een kind te zorgen die uiteindelijke toch doorgeplaatst moet worden, is voor pleegouders vaak de reden om te stoppen als pleeggezin.

Daarom hebben we de Gezinsparaplu opgericht. Met dit lokale netwerk van gezinshuisouders, pleegouders en vrijwilligers worden pleegouders ondersteund zodat het pleegouderschap een taak is die we als gemeenschap dragen. Dat maakt het lichter. En wanneer het echt moeilijk wordt, vormt de Gezinsparaplu een plek waar je zowel praktische als emotionele ondersteuning kunt krijgen. Van mensen die ervaringsdeskundig zijn en van andere wijkbewoners die je in praktische zaken kunnen ontlasten. Daardoor kan doorplaatsing van pleegkinderen worden voorkomen.

De Gezinsparaplu maakt gebruik van de basisinfrastructuur en werkt aanvullend op specialistische hulpvormen. Hierdoor vormt Gezinsparaplu een ‘brugfunctie’ van informele hulp naar professionele hulp.

Van 2018 tot 2020 heeft de Gezinsparaplu een pilotfase doorlopen in Leusden en Amersfoort-Noord. Gebleken is dat de Gezinsparaplu inderdaad breakdowns weet te voorkomen, wijkbewoners meer betrekt bij pleegzorg en bewoners stimuleert om ook (deeltijd-)pleegouder te worden. Daarom is in 2021 met de regiogemeenten in Eemland besloten om de Gezinsparaplu uit te breiden in de hele regio: Amersfoort, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Soest, Leusden en Woudenberg.

De Gezinsparaplu is een initiatief van BSA Jeugdhulp in samenwerking met de regiogemeenten. 

De parapluhouder van de Gezinsparaplu is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van het netwerk van pleegouders, gezinshuisouders en vrijwilligers. Doordat de parapluhouder als betrokken burger zelf in het gebied woont, is hij of zij ‘het gezicht’ van Gezinsparaplu en daardoor laagdrempelig bereikbaar. De parapluhouder is een netwerker en maakt gebruik van sociaal maatschappelijke initiatieven. De parapluhouder heeft een no-nonsense instelling, schakelt snel en stelt de hulpvrager in contact met mensen die wat kunnen betekenen voor een kind en het gezin. De parapluhouder is ook een bekend gezicht voor het lokale (wijk)team(s). Zij weten hem of haar ook te vinden voor gezinnen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld als er even een plek in de wijk nodig is waar een van de kinderen heen kan. Om het gezin tot rust te brengen of de jeugdige even stoom af te laten blazen.

Voor u als gemeente is het belangrijk om verbonden te zijn met Gezinsparaplu. Hier wordt het gezegde werkelijkheid: it takes a village to raise a child. De verbondenheid uit zich niet alleen in een financiële bijdrage, maar ook door op de hoogte te zijn van activiteiten en deze te ondersteunen met PR-middelen zoals de website van de gemeente en plaatselijke media.

Aan de hand van het algemene jaarplan voor de Gezinsparaplu, stelt iedere parapluhouder een jaarplan op voor zijn gebied. Deze is beschikbaar voor de gemeente waar de gezinsparaplu zich bevindt.

Wat levert de Gezinsparaplu op

– Meer kinderen kunnen thuis blijven wonen

– Minder doorplaatsingen

– Groei en behoud van het aantal pleegouders en gezinsvormen

– Steun en versnelling voor lokale teams wanneer zij een plekje zoeken voor een kind of jongere

– Bijdrage aan het verstevigen van de sociale basisinfrastructuur in een wijk of dorp